آمار کلی

کد ملی: 498974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیار ماشین پدیده آسیا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/17 تا کنون