آمار کلی

کد ملی: 082927XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دشت گستر خراسان عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/25 تا کنون