آمار کلی

کد ملی: 620991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی پارس دشت چهلستون بازرس اصلی فعال 1396/07/02 تا کنون