آمار کلی

کد ملی: 127120XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه خط آسمان رسام نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/19 تا کنون
آریان سامانه فرجاد عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/22 تا کنون