آمار کلی

کد ملی: 241156XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهسازی توسعه فناوری راه عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/11/12 تا 1395/11/02