آمار کلی

کد ملی: 468911XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه آبزی پروران استان چهارمحال وبختیاری مدیرعامل خارج شده 1394/06/02 تا 1395/09/15
خدماتی آفتاب درخشان شهرکرد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/10 تا کنون