آمار کلی

کد ملی: 003568XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تجارت مجاب عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/24 تا کنون
توسعه طراحی و ساخت زر میرا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/04 تا کنون
توسعه سلامت سعدآباد رئیس هیئت مدیره فعال 1390/06/06 تا کنون