آمار کلی

کد ملی: 106433XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حامی صنعت گستران خیام بازرس اصلی منحل شده 1397/05/25 تا کنون
شرکت شهر بافان شهر پردیس بازرس علی البدل فعال 1393/04/21 تا کنون