آمار کلی

کد ملی: 396179XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایندگان صنعت پاسارگاد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/01/20 تا کنون