آمار کلی

کد ملی: 093936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت وصنعت نادر مشهد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/19 تا کنون
صنایع شیمیایی زریاب توس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/28 تا کنون