آمار کلی

کد ملی: 173015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و مشاوره و داوری جبراییل شیرعلی زاده عضو هیئت مدیره منحل شده 1394/07/27 تا کنون