آمار کلی

کد ملی: 128577XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بازرگانی مهان صنعت آریا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/05/27 تا 1395/04/05
مهندسی بازرگانی آریا صنعت صدر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/06/01 تا 1391/10/27