آمار کلی

کد ملی: 048060XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یاریگران مسیر سلامتی تهران بازرس اصلی فعال 1398/11/01 تا کنون