آمار کلی

کد ملی: 049020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسیم گوشت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/19 تا کنون
بازرگانی مشکات نور استوار رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/20 تا کنون