آمار کلی

کد ملی: 007813XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تجارت هامان بازرس علی البدل خارج شده 1397/04/19 تا 1398/03/01