آمار کلی

کد ملی: 182903XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نخل سبز کویر رئیس هیئت مدیره فعال 1390/11/23 تا کنون