آمار کلی

کد ملی: 459129XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گیتی پویان پردیس بازرس اصلی فعال 1397/08/18 تا کنون