آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گاو شیر مشکی ملک جهان شاندرمن به شماره ثبت 178 که طی نامه شماره 995 مدیرعامل فعال 1388/08/16 تا کنون