آمار کلی

کد ملی: 126189XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشتیرانی باران دریای ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/14 تا کنون