آمار کلی

کد ملی: 111124XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی آروند صنعت پولاد جی بازرس اصلی فعال 1397/12/16 تا کنون