آمار کلی

کد ملی: 094040XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اسپندان فرا گستر شیرین طوس بازرس علی البدل فعال 1394/06/18 تا کنون