آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پخش موادغذایی و لبنی خرم چهار فصل خرم مدیرعامل فعال 1388/06/17 تا کنون