آمار کلی

کد ملی: 541915XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل تریلی داران خود راننده مبارکه عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/09/20 تا 1398/09/21