آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان سیستان و بلوچستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1387/08/09 تا کنون