آمار کلی

کد ملی: 001246XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بایگان تجارت سورن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/19 تا کنون
بهداد طعم سورین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/06 تا کنون
مهندسی و توسعه سورین پژواک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/27 تا کنون