آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محصولات گلخانه ای و کشاورزی 2768 نگین سبز عجب شیر بازرس اصلی فعال 1385/06/23 تا کنون