آمار کلی

کد ملی: 093913XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسافربری پیک معتمدسبزوار مدیرعامل خارج شده 1391/03/07 تا 1393/02/18
خیریه کودکان بی سرپرست حاج علی ده آبادی بازرس اصلی خارج شده 1389/09/27 تا 1391/06/21