آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوهزار و ششصد و سی و هفت انتشاراتی فروغ چهل و سه عضو هیئت مدیره فعال 1385/11/18 تا کنون