آمار کلی

کد ملی: 092328XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان تجارت عارف خندان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/08 تا کنون
بنیان اندیشمند خندان عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/19 تا کنون