آمار کلی

کد ملی: 387453XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوران مدیریت توسعه عمید رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/08/12 تا 1398/04/01
انرژی تجدید پذیر صبا عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/03/31 تا 1392/06/21