آمار کلی

کد ملی: 226956XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پروتین شمال رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/22 تا کنون