آمار کلی

کد ملی: 149019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارلاق کلیبر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1383/02/31 تا کنون