آمار کلی

کد ملی: 214252XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی قریه پیشرو عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/12/18 تا 1396/10/28