آمار کلی

کد ملی: 314003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صباح نیرو بابکان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/16 تا کنون