آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس فراگام سپاهان بازرس علی البدل خارج شده 1384/10/01 تا 1385/06/21