آمار کلی

کد ملی: 269159XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپهران کار پیشگامان مهر عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/04 تا کنون