آمار کلی

کد ملی: 535001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تدبیر باور فام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/01 تا کنون