آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2370 کوه زاگرس بروجرد ثبت شده به شماره 1587 نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1383/09/17 تا کنون