آمار کلی

کد ملی: 640102XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و دامپروری فربه طناک سربیشه بازرس اصلی فعال 1396/12/15 تا کنون