آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توزیعی شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه ثبت شده به شماره 590 باستناد نامه شماره 971/400 عضو هیئت مدیره فعال 1390/05/16 تا کنون