آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن شوراهای اسلامی روستایی مهاباد عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/01/28 تا 1390/04/20