آمار کلی

کد ملی: 042175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتوبوس و مینی بوسرانی شهرستان ورامین مدیرعامل فعال 1398/05/20 تا کنون