آمار کلی

کد ملی: 376062XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات شهر نگار طراوت باران رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/28 تا کنون
آرمان دیار اصیل فردا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/28 تا کنون
کارزان شه مال ایرانیان البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/19 تا کنون
طبیعت ندای شهر سازان عروج رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/19 تا کنون
آوان زاگرس ویدا آمانج رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/19 تا کنون