آمار کلی

کد ملی: 006049XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشتازان طاها بتیس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/19 تا کنون
پیشتازان فن آوری طاها عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/04/10 تا 1394/01/19