آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات آموزشی سلاله راهبر دانش شماره ثبت 1389 بازرس اصلی فعال 1393/04/12 تا کنون