آمار کلی

کد ملی: 274002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فجر آب آراز یول رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/05/03 تا 1394/08/16