آمار کلی

کد ملی: 175745XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طریق عمران جنوب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/16 تا کنون