آمار کلی

کد ملی: 190002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی بنیان اندیشه دادگر رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/19 تا کنون