آمار کلی

کد ملی: 137408XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن تخصصی صنایع همگن آسانبر و پله برقی استان آذربایجان شرقی عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/30 تا کنون