آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نور افکن کاران بویر عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/08/03 تا 1396/10/18